ชีวิตที่แสนงดงามและทรงคุณค่า!ของแม่ชีไทยในพระพุทธศาสนา ตอนที่๓

ผลงานอันยิ่งใหญ่ของคุณยายอาจารย์
สร้างคนให้เป็นคนดี

สิ่งนี้คือจุดมุ่งหมายข้อแรกของคุณยายอาจารย์ในการสร้างวัดพระธรรมกายขึ้นมา ด้วยท่านเล็งเห็นว่าคนดีคือทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่ามหาศาลมากกว่าสิ่งก่อสร้าง อาคาร สถานที่ทั้งปวง หลังจากที่คุณยายอาจารย์ได้เข้าถึงความสุขสงบใจภายในซึ่งเป็นสันติสุขที่แท้จริงที่มวลมนุษยชาติต่างแสวงหา ท่านมีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะได้เผยแพร่ความรู้นี้ให้แก่ทุกคน ด้วยความทุ่มเททั้งกายและใจของลูกศิษย์คุณยายอาจารย์ทั้งสองท่าน คือ พระธัมมชโย และพระทัตตชีโว ศิษยานุศิษย์ของคุณยายอาจารย์จึงขยายออกสู่วงกว้างยิ่ง ๆ ขึ้นไป ลูกศิษย์ของท่านได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ได้เปลี่ยนนิสัยเดิมจากคนที่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา อัลกอฮอล์มาเป็นชาวพุทธที่ดีตั้งใจรักษาศีล ๕ และปฏิบัติสมาธิเป็นปกติทุกวัน

ปกติวิสัยของคนทั่วไปมักจะคิดว่าหากเราไม่เบียดเบียนทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นถือได้ว่าเราเป็นคนดีของสังคมแล้ว แต่คุณยายอาจารย์กลับเมตตาชี้แนะให้ทุกคนได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่า เราอาจจะไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนใคร แต่การที่คนเราสูบบุหรี่ และดื่มสุรานั้นเป็นการเบียดเบียนทำร้ายสุขภาพของตนเองให้เสื่อมเสียโดยตรง จากคำสอนของคุณยายอาจารย์นี่เอง ทำให้ลูกศิษย์ของท่านได้ปรับความคิดเห็นให้ถูกต้องและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นผู้มีหน้าตาผ่องใส บุคลิกงดงามสง่า มีอัธยาศัยไมตรีจิต และได้ดำเนินตามรอยเท้าของคุณยายอาจารย์ ด้วยเหตุนี้เองลูกศิษย์ลูกหาของท่านได้อุทิศตน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง

หลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนกระทั่งถึงนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่วัยทำงาน ตั้งแต่พนักงานระดับต้นจนถึงผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”, การสอบ   World-PEC, โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อนและช่วงเทศกาลเข้าพรรษา, โครงการ Peace Revolution and Peace-In & Peace-Out เป็นต้น

#โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ๒๕๖๐

โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ มีจุดประสงค์ที่จะเผยแผ่ธรรมะไปสู่จิตใจของผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสมาฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงความสุขภายในซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริง

ตามหลักการทำความดีของศาสนาพุทธมีอยู่ ๓ ประการคือ การทำทาน รักษาศีล และการเจริญสมาธิภาวนา ทุกโครงการของวัดพระธรรมกายต่างเน้นย้ำถึงหลักการทำความดีทั้ง ๓ ข้อนี้มาโดย ตลอดซึ่งได้ริเริ่มโดยคุณยายอาจารย์ตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง อย่างไรก็ตามพระธัมมชโยถือได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณรุ่นใหม่ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่านได้นำเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยใหม่แบบ “เชิงรุก” ที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติดั้งเดิม อาทิเช่น โครงการตักบาตรพระสงฆ์ ๒ ล้านรูปทั่วประเทศไทย เริ่มจัดให้มีครั้งแรกในปี ๒๕๔๗ มีสาธุชนกว่า ๑ ล้านคนเข้าร่วมในโครงการนี้ ถือได้ว่าเป็นการบุกเบิกโครงการทำบุญตักบาตรพระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยได้รับการสนับสนุนจากจิตศรัทธาชาวพุทธและความอนุเคราะห์จากภาครัฐเป็นอย่างดี นอกจากนี้ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคที่พระบิณฑบาตได้จากโครงการนี้ ยังได้นำไปถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ และบริจาคให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ข้าราชการทหาร ตำรวจ และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยังคงมีเหตุการณ์ความขัดแย้ง และเกิดความรุนแรง บาดเจ็บ สูญเสียจนถึงปัจจุบันนี้) ตลอดจนกระทั่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ทางธรรมชาติอีกด้วย

#โครงการตักบาตรพระ ถ.เยาวราช #ถวายสังฆทาน323วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ 13 ครั้งที่ 130

สร้างพระให้เป็นพระที่ดี

          คุณยายอาจารย์ไม่เพียงแต่อบรมสั่งสอนสาธุชนให้เป็นคนดีเท่านั้น ท่านยังได้เมตตาสนับสนุนกุลบุตรผู้ตั้งใจบวชเรียนเพื่อฝึกฝนอบรมตนเอง และมีโอกาสได้ศึกษาพระพุทธศาสนา พุทธบริษัท ๔ เป็น ๔ เสาหลักในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองมั่นคงแข็งแรงอันประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะไม่มีภิกษุณีแล้ว แต่พระภิกษุสงฆ์ยังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจ เป็น “ครูพระ” ให้พุทธศาสนิกชน ชาวพุทธที่ดีควรยกย่องให้ความเคารพกราบไหว้ท่านด้วยความศรัทธาและสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ได้ศึกษาธรรมทั้งภาคปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตลอดจนการศึกษาภาษาบาลี พระอภิธรรม และพระไตรปิฎก นี่คือวิสัยทัศน์และญาณทัศนะอันกว้างไกลลึกซึ้งของคุณยายอาจารย์และคณะพระผู้ใหญ่ของวัดพระธรรมกาย ทำให้พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปในวัดได้รับการศึกษาในทางธรรมอย่างแตกฉาน เชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและธรรมปฏิบัติ

นอกจากนี้ วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีโครงการอบรม “พระกัลยาณมิตร” ทั่วประเทศไทย ทำให้พระภิกษุสงฆ์ได้มาอบรมและเรียนรู้ธรรมะร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้มาฝึกสมาธิพร้อมกัน เสริมสร้างกำลังใจในการทำหน้าที่พระสงฆ์ที่ดี เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับศรัทธาสาธุชนต่อไป สิ่งสำคัญที่สุดของโครงการนี้คือ การส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้ “เลิกบุหรี่” เนื่องจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยในสมัยก่อนโดยเฉพาะในชนบทที่มักจะถวายบุหรี่ให้กับพระสงฆ์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพระสงฆ์เองและทำให้ผู้ใกล้ชิดมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งสูง ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของสาธุชนอีกด้วย ถือได้ว่าวัดพระธรรมกายเป็นผู้นำในการรณรงค์ให้พระสงฆ์เลิกสูบบุหรี่ที่ได้รับผลดีเชิงประจักษ์

โครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งที่เป็นที่กล่าวขานกันอย่างมาก คือ วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีโครงการธรรมจาริก “เดินธุดงค์” โดยจัดให้มีขึ้นหลังจากพิธีอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทเพื่อไปบิณฑบาตโปรดญาติโยมและเผยแผ่คำสอนในพระพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้สาธุชนทั่วไปได้สั่งสมเสบียงบุญด้วยการทำทาน กำจัดความตระหนี่ความโลภออกจากใจ สร้างสังคมแห่งการเป็น “ผู้ให้” อย่างแท้จริง ในสมัยก่อนชาวไทยจะคุ้นเคยเห็นภาพพระเดินธุดงค์ตามทุ่งนาหรือชนบทที่ห่างไกลความเจริญ แต่เนื่องจากวิถีชีวิตผู้คนในสังคมเมืองเปลี่ยนแปลงไป ทุกคนมีชีวิตที่เร่งรีบ ดิ้นรนออกไปทำมาหากิน จึงไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์มากนัก พระธัมมชโยจึงได้นำหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกมาใช้ ด้วยการจัดเดินธุดงค์ของพระสงฆ์ไปตามชุมชนหมู่บ้าน หรือเมืองต่าง ๆ ที่มีคนอยู่อาศัย โดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร หลังจากที่ได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงจากภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย ในปี ๒๕๕๔ การที่พระเดินธุดงค์มาโปรดสรรพสัตว์ อำนวยอวยพร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ประสบภัยทุกภาคส่วน เปรียบประดุจน้ำทิพย์มาชโลมจิตใจของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขอย่างอัศจรรย์

โครงการธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก

สร้างวัดให้เป็นวัดที่ดี

          ด้วยสองมือของคุณยายอาจารย์และเงินเริ่มต้นจำนวนน้อยนิดในการสร้างวัดพระธรรมกาย ทั้ง ๆ ที่ท่านก็อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่รู้หนังสือแม้แต่ตัวเดียว แต่คุณยายอาจารย์กลับสร้างวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวัดหนึ่ง เป็นวัดที่สมบูรณ์พร้อมเน้นทางด้านการปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิอย่างจริงจังมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นสร้างวัด ด้วยดวงปัญญาอันชาญฉลาดและญาณทัศนะที่แม่นยำลึกซึ้งของท่าน คุณยายอาจารย์จึงเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวพุทธทั่วโลก ท่านเป็นแบบอย่างให้ศิษยานุศิษย์ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง รักการปฏิบัติธรรม รักการฝึกสมาธิเป็นชีวิตจิตใจ

พระธัมมชโยได้มาสืบสานมโนปณิธานของคุณยายอาจารย์ในการสร้างวัดให้เป็นวัดที่ดีต่อไป ท่านจึงได้ริเริ่มโครงการ “สร้างวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง” ซึ่งเป็นโครงการสืบเนื่องจากโครงการสร้างพระให้เป็นพระที่ดี เมื่อมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตั้งใจบวชอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่ต้องบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ พัฒนาวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยให้สะอาด สงบ ร่มรื่น น่าเข้าไปศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมตามแบบอย่างพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นครูสอนศีลธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจให้กับประชาชนในชุมชน สังคม และประเทศชาติ

แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย ดร.เพชรรัตน์ โล้วิชากรติกุล

 

Facebook Comments