ไฟราคะ ไฟที่เผารนใจให้เร่าร้อน

 ไฟ เป็นของร้อน ถ้าเกิดที่ไหนๆ ที่นั่นก็ย่อมร้อน

ไฟราคะ คือ ไฟที่เกิดภายในใจ ทำให้เกิดความกำหนัด, ความยินดี,
ราคะเป็นกิเลสละเอียด ฝังอยู่ในจิตใจ ได้แก่ความรู้สึก ชอบใจ
ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และอารมณ์
เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมยังใจให้เศร้าหมอง ไม่ผ่องใส

 

ไฟราคะนี้ เปรียบเสมือนเป็นเหยื่อที่ล่อให้ติดเบ็ด ให้เลือกมองแต่ด้านที่สวยงาม
หรือเลือกมองโลกเพียงบางด้าน เลือกปฏิบัติเพียงบางเรื่อง บางคน
เข้าทำนองว่าความรักทำให้คนตาบอด

 

หากพิจารณาดูแล้ว ราคะ ก็เป็นเพียงอารมณ์ๆ หนึ่ง ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป
หากยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้น ไม่ได้ควบคุมใจ ปล่อยให้ฟุ้งซ่าน จนจิตใจหมกมุ่นอยู่

 

เมื่อราคะถูกสั่งสมมากขึ้น จะถูกบีบคั้นให้ออกมาเป็นคำพูด และการกระทำต่างๆ
เพื่อสนองต่อตัณหาที่เกิดขึ้น จนกระทั่งสามารถกระทำผิดศีลข้อต่างๆ
ทั้งการฆ่า ประพฤติผิดในกาม โกหก ดื่มเหล้า
เป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกนี้วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้

 

ราคะจึงเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ ทุกข์เพราะอยากได้
ยิ่งอยากมาก เมื่อไม่ได้สมปรารถนาก็จะยิ่งทุกข์
และเมื่อได้มาแล้ว ก็สุขเพียงช่วงสั้นๆ แล้วก็ทุกข์ต้องอีก
เพราะความอยากของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่ออยากเรื่องนี้แล้ว ก็มีเรื่องอื่นต่อเรื่อยๆ
ทุกวันนี้ คนโดยมาก จึงอยู่กับทุกข์จนชาชิน จนไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร

 

เพราะฉะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่า
ถ้ามนุษย์คิดกำจัดทุกข์ ด้วยการวิ่งตามสนองความอยากนั้น
ไม่ว่าจะเกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิดอีกกี่ชาติ ก็ไม่มีวันพ้นจากทุกข์ได้เลย

 

หากผู้ใด ต้องการแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ หรือเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยแล้ว
ก็ไม่ควรประมาท ปล่อยใจให้ติดข้องด้วยราคะ
เพราะหากสั่งสมราคะมากเข้า นอกจากศีล สมาธิ ปัญญาเสื่อมถอยแล้ว
ก็อาจพลาดพลั้งกระทำผิด กว่าจะกลับมาสู่เส้นทางเดิมก็อีกยาวนาน

 

และแม้ว่าไฟราคะ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว คลายได้ช้า
แต่สามารถดับได้ ด้วยการสำรวมระวัง ไฟเกิดที่ไหน ก็ดับที่นั่น
หากสิ่งใดกระทำแล้ว ทำให้กิเลสกำเริบได้ ก็หยุดกระทำสิ่งนั้น
หมั่นพิจารณาถึงความไม่งาม และหยุดปรุงแต่ง
ด้วยการประกอบความเพียรในการภาวนา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก
ที่จะสามารถค่อยๆ ดับไฟนี้ จนกระทั่งสามารถหลุดพ้นไปได้
เพื่อมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพาน อันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคน

 

อ้างอิงจาก :

https://dictionary.sanook.com/

http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=17524.0
https://www.facebook.com/dmc072/videos/ 10155645354958381/

http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/dbview.php?No=306

https://www.gotoknow.org/posts/242950

 

 

Facebook Comments